Visie & Missie

Visie
GOVFACTORY is een vakkundig adviesbureau dat Gemeenten en Overheidsinstanties innovatieve en creatieve oplossingen biedt voor resultaatgerichte programma’s en e-diensten. GOVFACTORY opdrachten in een helder en tastbaar plan van aanpak voor zowel producten als diensten.

GOVFACTORY gelooft niet in de resultaten van een onderzoek of een audit alleen. De bevindingen, hoe hard deze ook zijn, moeten effectief worden vertaald in een vernieuwend advies. Dit advies moet functioneel, economisch realiseerbaar en maatschappelijk verantwoord zijn. Een hele uitdaging, die de GOVFACTORY consultants en interim managers met volledige overgave aanpakken – van concept tot en met executie.

GOVFACTORY levert met haar geroutineerde i-consultants doelmatige oplossingen, die resulteren in structurele veranderingen en innovaties bij Overheid en gemeentelijke organisaties. De snel veranderende wereld vereist vernieuwingen, meer efficiëntie in de communicatie en informatie management (ICT) van producten en diensten. GOVFACTORY wil hierin een centrale rol spelen.

Missie
Onze missie is de gemeentelijke overheid, kwalitatief hoogwaardige en onderscheidende consultancy en e-dienstverlening te leveren tegen een marktconforme en toch scherpe prijs.

Bij GOVFACTORY werken de consultants en interim managers volgens de drietal kerndisciplines die garant staan voor een succesvol resultaat:

De doelstelling van de aanpak is om de volgende gewenste effecten te bereiken:
  • de transitie naar de nieuwe inrichting van de organisatie voor functioneel beheer verloopt geruisloos
  • de organisatie verandert duurzaam (blijvend, bestendig)
  • de inrichting van de organisatie is gereed voor de uitvoering

Dit gebeurt door: voorlichting te geven aan de belanghebbenden, het betrekken van het management en door het coachen en begeleiden van direct betrokken medewerkers. Hierdoor groeit de organisatie naar een goede acceptatie van de gewenste verbeteringen.

De incrementele verbetering wordt uitgevoerd door middel van een plateauplanning. Elk plateau vormt op zichzelf een afgerond geheel. Dit betekent concreet dat telkens in kort “sprints” van (bij voorkeur) 6 weken het team aan een nieuwe verbetering werkt, implementeert en uitvoert. Als het plateauniveau is bereikt kan een besluit genomen worden om:

  • even een pas op de plaats te maken
  • verder te gaan naar het volgende plateau
  • een andere richting op te gaan

Veranderen vanuit Inhoud, Proces en Relatie

Het veranderen van de mensen individueel en de organisatie als geheel doen we door in te grijpen op drie niveau’s:

  • Op het niveau van de inhoud werken we aan het “wat’ van het veranderen. Het gaat om de kwaliteit van de geleverde dienst zoals de gebruiker die ervaart.
  • Op het niveau van het Proces werken we aan het “hoe” van het veranderen. De ingreep op de wijze waarop de inhoud tot stand komt
  • Op het niveau van de Relatie werken we aan het “waarom en voor wie” van het veranderen. Het gaat om de betrokkenheid bij het proces.

(tekening)

Zoals in de figuur te zien is, geeft het ook de drie niveaus weer waarop door IBCnetwork de organisatie van de dienstverlening wordt vormgegeven.