AVG

Als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) ingegaan 25 mei
2018, verzamelt GOV.FACTORY hoogstwaarschijnlijk de door u verstrekte persoonlijke gegevens (cv-profiel en
belangstelling categorieën vacatures). Deze worden gebruikt om uw belangstelling/interesse te verwerken en u te
helpen om in contact te komen met (potentiële) vacaturehouders. Dit zodat u gekoppeld kan worden aan één of
meerdere vacatures.
Bij inschrijving:
– NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens, geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
– Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
– Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons heeft gevolgd;
– Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
– Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van
de kandidaat, bijvoorbeeld referenties, getuigschriften en pasfoto op vrijwillige basis.

Recht op inzage, verwijdering en anonimisering
U heeft ten alle tijden het recht om uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.
U hebt het recht uw gegevens op te vragen, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor kunt u per mail een
verzoek indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u zelf gedaan wordt, wordt verzocht een kopie van
uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak hierop uw pasfoto, Burgerservicenummer, paspoortnummer en de
strook met nummers onderaan zwart ter bescherming van uw identiteitsgegevens. Uw verzoek wordt zo snel
mogelijk in behandeling genomen.
Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/